Psykoteriapia

Psykoterapia rakentuu terapeutin ja potilaan luottamuksellisen ja turvallisen vuorovaikutuksen varaan. Psykoterapeuttista keskusteluapua ja tukea voi tarvita erilaisissa elämäntilanteissa ja halutessaan arvioida tai jäsentää elämäänsä. Aihepiirejä voivat olla masennus, ahdistuneisuus, elämän kriisitilanteet,  uupumus,  menetykset ja myös uskontoon ja elmänkatsomukseen liittyvät kysymykset. Ongelmat voivat heijastua ihmissuhteisiin, opiskeluun ja työelämään.
 
Työskentelyäni ohjaa ratkaisu- ja voimavarasuuntautunut psykoterapeuttinen viitekehys, mutta sovellan integratiivisesti erilaisia työtapoja ja menetelmiä yhdistettynä muuhun ammatilliseen osaamiseeni.  Ratkaisukeskeisellä psykoterapialla tarkoitetaan luottamuksellista, tasavertaista yhteistyösuhdetta asiakkaan ja psykoterapeutin välillä, jossa pyritään etsimään vaihtoehtoisia ratkaisuja ja uusia näkökulmia erilaisiin elämän pulmatilanteisiin.
 
Psykoterapiaan tai vain yhdelle terapiakäynnille voit hakeutua myös ilman lääkärin lähetettä. Voit hakeutua terapiaan silloin kun tunnet tarvitsevasi apua erilaisiin elämänkriiseihin, uupumukseen tai tarvitset tukea ja keskusteluapua elämääsi kuormittaviin asioihin. Tarvittaessa terapia-aika pyritään sopimaan mahdollisimman nopeasti.Yksilöpsykoterapiaan on mahdollista hakea KELA:n korvausta. Lisätietoja kuntoutuspsykoterapian korvattavuuden edellytyksistä KELAn sivuilta. 
 
Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti työskentelee asiakkaan arvomaailman mukaisesti.
Terapiassa käydyt keskustelut ovat aina luottamuksellisia ja terapeuttia sitoo vaitiolovelvollisuus.
 
 
Psykoterapiaa ohjaavat asiakas- ja potilastyötä koskevat lait ja asetukset:
  • Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28.6.1994/559
  • Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä 564/1994
  • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992
  • Kansanterveyslaki 28.1.1972/66
  • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjojen laatimisesta sekä niiden ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisestä 99/2001
  • Erikoissairaanhoitolaki 1.12.1989/1062
  • Mielenterveyslaki 14.12.1990/1116